Vol 9, No 1 (2020)

January

Table of Contents

Articles

Abhishek Sinha, Rinku Garg
PDF
Dr. Anand P. Ambali, Dr. Pranay Kumar R. P
PDF
Anil Sharma, Shalini Dash
PDF
Dr. Sandip Sen, Dr. Indranil Datta, Dr. Naveen Geddam, Dr. Anjan Kumar Das
PDF
Dr. Ankita Shah, Dr. Anagha Joshi, Dr. Aakash Vaswani, Dr. Amol Rathod
PDF
Devalla Anusha, Wani Reena J
PDF
Ms. Deepa. K. Nair, Dr. B. Shanthi. MD, Dr.Supriya Simon A Msc Ph.D, Dr. V. S. Kalai Selvi MD
Ms. Deepa. K. Nair, Dr. B. Shanthi. MD, Dr.Supriya Simon A Msc . Ph.D, Dr. V. S. Kalai Selvi MD
PDF
Dr. Baisakhi Maji, Dr. Jadab Ch. Sardar, Dr Pankaj Kumar Mandal
PDF
G S Chowdhary, Kunal Kishore, Garvit Bagga
PDF
Dr Stani Mathew, Dr Lawrence Mathias
Dr Stani Mathew, Dr Lawrence Mathias
PDF
Dr. Macnol Afonso, Dr. Amarnath Munoli, Dr. Jinisha Bhanushali
PDF
Dr. Rahul sood, Dr Jasmin das, Dr Ashu mathai
PDF
Asmita Desai, P. Patro, Rakesh D, Shilpi Sahu
PDF
Dr Daneshwari Koshti, Dr Arvind Shetti, Dr Anjana Bagewadi, Dr Anuradha Patil
PDF
Dr. Debabrata Das, Dr. Somedeb Gupta
PDF
Dr. Jyothi Vybhavi V. S.
PDF
Dr. Shashikant Raghunath Mane
PDF
Dr. Pallavi Ajankar
PDF
Dr. Supantha Chatterjee, Dr. Sukesh Das
PDF
Dr. Dinesh Gadekar, Dr. Ajit Damle, Dr Atul Desale, Dr. Tushar Baheti
PDF