Vol 8, No 12 (2019)

December

Table of Contents

Articles

Dr. Alex Arthur Edwards, Dr. G. Kamalin Viji, Dr. R. Pradeep Rao
PDF
Mahadevan V, Jaisankar P
PDF
Anju K K, Deepthy B J, Gogi Suresh, Harish P V
PDF
Dr. Swati A. Sawarkar, Dr. Ranjeet Deshmukh
PDF
Dr. Rakesh Kumar Verma, Dr. Surit Majumdar
PDF
Poonam Sharma, Deba Gopal Pathak, Rupankar Nath
PDF
Anirban Ray, Subrata Das
PDF
Dr Ketan Prajapati, Dr Ravi Surani, Dr Samirdan Tapariya, Dr M J Sonagara, Dr U S Gediya
PDF
Richa A. Bharsakade, Maneesha R. Suryavanshi
PDF
Hiren R. Kavathiya, Dr. G. C. Bhimani
PDF
Dr. Alaka Das
PDF
Sonisha Rimai Syiem, Dr. Elizabeth Hangsing
PDF
Mr. Chinmoy Patra
PDF
Mr.vinod Misra, Dr. Ritu Tyagi
PDF
V. Sai Swetha, Sneha Kanade
PDF
Stroe Ioan
PDF
Stroe Ioan
Jana Kalikova, Jan Krcal
PDF
Jaqueline de Almeida Pontes
PDF
Dr. Nitoi Luciana Carmen
PDF
Stroe Ioan
PDF